Klimatet

Klimatförändringarna påskyndas i högt tempo men trots det fortsätter byggandet av motorvägar som leder till ökade transporter med fordon som går på fossila bränslen. Istället för att agera för minskade utsläpp sänker Sverige klimatmålen för transportsektorn.

Regeringen skrev i december 2015 under Parisavtalet och förband sig att bidra till att klimatförändringarna ska begränsas och temperaturökningen hållas under 1,5 grader. I Sverige står vägtrafiken för cirka en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och utsläppen ökar. Ändå planerar och bygger man nya motorvägar som kommer att öka användningen av fossila bränslen. Detta trots att trafikforskare är eniga om att trafiken måste minska drastiskt om vi ska klara klimatmålen, enligt Naturvårdsverkets hearing i frågan.

Regeringen gav i våras Trafikverket i uppdrag att ta fram underlag inför beslutandet av en ny infrastrukturplan. Underlaget skulle bland annat analysera hur utsläppen av växthusgaser ska minskas. Trafikverkets inriktningsunderlag planerar dock för att biltrafiken ska öka med 25% till år 2030 och lastbilstrafiken ännu mer.

Trafikverkets tjänstemän gjorde en utredning om hur mycket trafiken behöver minska för att nå klimatmålen men denna stoppades av Trafikverkets ledning. Rapporten kom till slut fram efter whistle blowing och påtryckningar. Den visar att tre av tio bilar måste bort från gatorna i storstäder. Den ingår dock inte som underlag till infrastrukturplaneringen. Kort därefter framkom att det var Regeringskansliet som via Näringsdepartementet beordrade Trafikverket att stoppa utredningen om trafik och klimat. I maj kom regeringen med ett uppdrag till Trafikverket att snabbutreda åtgärder för minskad klimatpåverkan, men det är oklart vilken roll detta kommmer ha i beslutsfattandet kring infrastrukturplanen. Billobbyn har en tydlig påverkan på regeringens agenda.